• fullslide1
  „Wszystko powinno być tak proste
  jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”
  Albert Einstein
 • fullslide2
  „Wszystko powinno być tak proste
  jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”
  Albert Einstein

kancelaria

Naszym sukcesem jest sukces i budowanie pozycji naszych Klientów

Kancelaria powstała z połączenia doświadczeń jej partnerów, radców prawnych, Iwony Łyszkiewicz i Anny Tarasiuk. Wieloletnia praktyka skoncentrowana na obsłudze podmiotów działających na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług ubezpieczeniowych, pozwala na zrozumienie specyfiki tego rodzaju działalności oraz zapewnia profesjonalny poziom świadczonych usług.

Świadczymy usługi na wysokim poziomie merytorycznym. Rozumiemy potrzeby biznesowe. Działamy szybko, dokładnie, terminowo. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne. Pomagamy dostosować działalność do zmieniających się przepisów.

Świadczymy usługi w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i sporów sądowych. Wspieramy naszych Klientów także w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo, ponieważ stale współpracujemy ze specjalistami świadczącymi usługi w zakresie wszystkich praktyk prawniczych.

Szanujemy czas i pieniądze Klienta.

LEGAL ASSISTANCE

Dzięki doświadczeniu i praktyce partnerów oraz pozostałych prawników kancelarii, zapewniamy szeroki zakres pomocy prawnej. Oferujemy wsparcie w odniesieniu do:

Prawa cywilnego

Sporów sądowych

Prawa ubezpieczeń gospodarczych w szczególności w zakresie:

• kontraktowym (umowy ubezpieczenia)

• dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

• współpracy z pośrednikami ubezpieczeniowymi

• tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi

• sporów sądowych wynikających z umów ubezpieczenia

• kwestii regulacyjnych

• bieżącego wykonywania działalności ubezpieczeniowej

• wykonywania działalności ubezpieczeniowej transgranicznie

Regulacji dotyczących działalności instytucji finansowych

Prawa gospodarczego

Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Compliance

Regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

Regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prawa nieruchomości

Zespół

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Iwona Łyszkiewicz

Iwona Łyszkiewicz

Radca prawny
Partner Zarządzający
Wspólnik

Doświadczony radca prawny współpracujący przez wiele lat z wiodącymi na polskim rynku ubezpieczeń podmiotami, w tym AXA Group oraz AVIVA Group, oraz w innych sektorach gospodarki (tj. produkcja, dystrybucja, budownictwo oraz rynek paliw), świadcząc kompleksową pomoc prawną.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki procesowej dotyczącej roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń związanych z umowami ubezpieczenia. Występując jako pełnomocnik procesowy zakładów ubezpieczeń przed sądami wszystkich instancji uzyskała wiele korzystnych rozstrzygnięć dla swoich klientów.
Doradza podmiotom działającym na polskim rynku ubezpieczeniowym, zarówno lokalnym jak i z międzynarodowych grup kapitałowych. Opiniuje sposób prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, modele dystrybucji jak i umowy zawierane między pośrednikami ubezpieczeniowymi a zakładami ubezpieczeń.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. Opiniowała, modyfikowała oraz dostosowywała wiele produktów ubezpieczeniowych do potrzeb polskiego rynku oraz wymogów regulacyjnych.
Prowadziła wiele postępowań sądowych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa pracy oraz upadłości. Doradza również Klientom w zakresie prawa pracy oraz prawa nieruchomości.
Członek Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Włada językiem angielskim.

Anna Tarasiuk

Anna Tarasiuk

Radca prawny
Partner Zarządzający
Wspólnik

Związana z rynkiem ubezpieczeń od 1999 r.: początkowo z CMS Cameron McKenna, następnie przez wiele lat współpracowała z kancelarią Hogan Lovells doradzając podmiotom działającym na polskim rynku instytucji finansowych, w tym zakładom ubezpieczeń, bankom, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo – ubezpieczeniowej (bancassurance). Przez wiele lat świadczyła pomoc prawną na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych.
Doradza w zakresie tworzenia, adaptacji do warunków rynkowych i zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, także bardzo innowacyjnych. Zaangażowana od wielu lat w sprawy z zakresu ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych.
Doradza także w kwestiach z zakresu tajemnicy ubezpieczeniowej, danych osobowych i innych szczególnych regulacji rynku ubezpieczeń. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediatorem Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie. Wykładowca w szkołach wyższych oraz w OIRP w Warszawie w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i instytucji rynku finansowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, uczestnik i wykładowca wielu konferencji. Członek Presidential Council AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego), członek Sekretariatu Wykonawczego Polskiego Oddziału AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.
Od wielu lat doradza i biegle posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

dr hab. Katarzyna Malinowska

Radca prawny, Partner ds. międzynarodowych

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Doradza w zakresie tworzenia i rozwoju produktów ubezpieczeniowych, aspektów prawnych likwidacji szkód z tytułu umów ubezpieczenia w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, zarówno krajowym jak i zagranicznym. Specjalistka z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i szeroko pojętej dystrybucji ubezpieczeń, w tym budowania relacji i struktur współpracy pomiędzy ubezpieczycielami i pośrednikami ubezpieczeniowymi. Z ramienia Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych koordynowała prace dotyczące implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń do prawa polskiego. Od wielu lat doradza również w zakresie innych aspektów prawa ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się także międzynarodowym prawem kosmicznym, kontraktami w przemyśle kosmicznym oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą. Praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Swoją habilitację poświęciła ubezpieczeniom kosmicznym (Space Insurance: International Legal Aspects), która została uznana za dzieło wybitne, w istotny sposób wzbogacające dorobek polskiej i światowej nauki w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Katarzyna jest naukowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji na temat prawa ubezpieczeń, w tym dystrybucji ubezpieczeń i ubezpieczeń kosmicznych. Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Obecnie Przewodnicząca polskiej sekcji AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego). Włada językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego (prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski). Studiowała także na Wydziale Prawa Università degli studi di Padova. Przez kilka lat współpracowała z kancelariami prawnymi oraz świadczyła pomoc prawną na rzecz jednej z firm ubezpieczeniowych. Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, z sukcesem reprezentując klientów Kancealrii przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, głównie majątkowych. Posiada także znaczące doświadczenie w sprawach dotyczących kwestii z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i prawa pracy. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ochrony przed hałasem.
Włada językiem angielskim oraz włoskim.

Bartosz Wojno

Bartosz Wojno

Radca prawny

Bartosz Wojno, radca prawny, wieloletni pracownik urzędów obsługujących organy nadzoru ubezpieczeniowego. Od 2012 r., jako naczelnik wydziału obsługi prawnej w Departamencie Prawnym Urzędu KNF odpowiadał za obsługę prawną w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz licznych zagadnień międzysektorowych. Od 2002 r. czynny uczestnik wszystkich istotnych krajowych prac legislacyjnych dotyczących rynku ubezpieczeniowego. W latach 2005-2008 przedstawiciel organu nadzoru w grupie eksperckiej CEIOPS (obecnie EIOPA) ds. pośredników ubezpieczeniowych. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych. Wykładowca, autor publikacji z dziedziny cywilnego i publicznego prawa ubezpieczeniowego w uznanych periodykach oraz monografiach zbiorowych, współautor komentarza Prawo Rynku Kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest członkiem Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego).
Włada językiem angielskim.

Karolina Marusińska

Karolina Marusińska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu „Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i ochrony konkurencji”. Stypendystka rządu Szwajcarii na Wydziale Prawa na Uniwersytecie we Fryburgu. Od 2009 roku związana z branżą ubezpieczeniową. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych. Współpracowała również z firmą niezależnych ekspertów majątkowych, sprawując nadzór merytoryczny nad likwidacją szkód majątkowych oraz szkód OC producentów oraz dystrybutorów energii elektrycznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Włada językiem niemieckim.

Małgorzata Wróblewska

Małgorzata Wróblewska

Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczka programu MOST, w ramach którego brała udział w zajęciach i wykładach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach prawnych w Warszawie, jak i Szczecinie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych w sprawach powstałych z umów ubezpieczeń gospodarczych. W kancelarii zajmuje się również zagadnieniami prawa korporacyjnego. Doświadczony prawnik procesowy, reprezentując klientów kancelarii w sporach sądowych na terenie całego kraju.
Włada językiem angielskim.

Monika Tyloch

Monika Tyloch

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczka programu International and European Legal Studies Programme na Universiteit Antwerpen w Belgii w ramach programu ERASMUS. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego „Schule des Deutschen Rechts” współorganizowanego przez Universität zu Köln i Uniwersytet Gdański. Ukończyła Aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Gdańsku, Rumi i Bydgoszczy. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczony prawnik procesowy, prowadzi sprawy sądowe na terenie całego kraju.
Włada językiem angielskim i niemieckim.

Ewa Wyszyńska

Ewa Wyszyńska

Adwokat

Adwokat od 2012 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym - w zakresie prawa ubezpieczeń, prawa autorskiego, prawa umów handlowych, prawa ochrony dóbr osobistych i prawa korporacyjnego. Posiada również doświadczenie w sprawach karnych, w tym w sprawach zwiazanych z tzw. przestępczością białych kołnierzyków. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych przedsiębiorstw, zajmuje się reprezentowaniem klientów w procesach cywilnych i karnych oraz doradza w zakresie nieuczciwej konkurencji i praw konsumentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w kwestiach regulacyjnych i dystrubucyjnych. Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Konflikt wolności słowa z prawem do prywatności wg doktryny i orzecznictwa” oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 r. odbyła stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze, Danii. Zdała egzamin maturalny w St. Bernard High School w Saint Bernard, Luizjanie, USA.

Wioletta Niedźwiecka

Wioletta Niedźwiecka

Radca Prawny

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych (reprezentując w postępowaniach sądowych ubezpieczycieli oraz inne podmioty rynku ubezpieczeniowego), występuje w imieniu klientów przed instytucjami finansowymi. Doradza coverholderom (reprezentującym syndykaty funkcjonujące na rynku Lloyd's w Wielkiej Brytanii) w zakresie prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Doradza polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym, przygotowuje rozwiązania pozwalające dostosować ich działalność do nowych regulacji prawnych, sporządza opinie prawne dotyczące skomplikowanych zagadnień prawa ubezpieczeniowego, opiniuje ogólne warunki ubezpieczenia. Uczestniczy w postępowaniach mających na celu likwidację szkód. Służy radą i pomocą podczas negocjowania warunków porozumień i ugód, zmierzając do jak najlepszego zabezpieczenia interesów klientów. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Joanna Gosławska

Joanna Gosławska

Radca prawny

Joanna Gosławska jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających na rynku ubezpieczeń, w szczególności w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczeń OC podmiotów z branży budowlanej, medycznej, turystycznej, handlowej, zarządzania nieruchomościami, jak również ubezpieczeń budowlano-montażowych. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności ubezpieczeń gospodarczych. Joanna posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji umów i ugód.
Włada językiem angielskim.

Łukasz Gruszczyński

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Radca prawny

Dr hab. Łukasz Gruszczyński jest radcą prawnym, posiadającym szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność regulowaną, w tym na polskim rynku finansowym. Karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii Lovells w Warszawie. Zainteresowania zawodowe połączył z karierą akademicką - tytuł doktora uzyskał w European University Institute we Florencji, a tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie profesor nadzwyczajny w INP PAN (Zakład Prawa Międzynarodowego). Prof. Gruszczynski specjalizuje się w prawie europejskim, międzynarodowym prawie handlowym oraz międzynarodowych regulacji dotyczących wyrobów tytoniowych. Autor licznych publikacji, wykładowca na polskich I zagranicznych ośrodkach naukowych, współredaktor Polish Yearbook of International Law oraz European Journal of Risk Regulation (Cambridge University Press).
Włada biegle językiem angielskim.

Maciej Wiśniewski

Maciej Wiśniewski

Radca Prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa handlowego oraz prawa nieruchomości. Posiada duże doświadczenie z zakresu doradztwa odnoszącego się do likwidacji szkód, w szczególności szkód korporacyjnych, a także w sporach sądowych, głównie związanych z umowami ubezpieczenia. Kompleksowo doradza w zakresie dostosowania działalności podmiotów gospodarczych do wymogów wynikających z RODO, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym. Zajmuje się także prawem autorskim oraz zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi technologiami. Doradza między innymi w zakresie umów wdrożeniowych IT, umów SLA i umów licencyjnych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa handlowego. Doradza w procesach tworzenia, łączenia i podziału podmiotów gospodarczych, a także prowadzenia działalności operacyjnej. Przez wiele lat zajmował się obsługą transakcji na rynku nieruchomości, w tym w zakresie obsługi deweloperów, zbywania i nabywania nieruchomości, sporządzaniem umów o prace projektowe dotyczących nieruchomości, umów o roboty budowlane oraz umów najmu dotyczących nieruchomości komercyjnych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Prawa własności intelektualnej” na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe „Prawo nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego.
Włada językiem angielskim.

Paweł Motyka

Paweł Motyka

Adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami adwokackimi oraz organami samorządu terytorialnego. Zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym, ostatnio specjalizując się w zakresie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia. Reprezentuje klientów Kancelarii na terytorium całego kraju zarówno przed sądami rejonowymi jak i okręgowymi. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego i postępowania karnego.

Łukasz Palider

Łukasz Palider

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z największymi polskimi Towarzystwami Ubezpieczeń oraz w trójmiejskich kancelariach prawnych, specjalizując się w prawie cywilnym, w szczególności w sporach wynikających z umów ubezpieczenia, prawie bankowym z uwzględnieniem problematyki kredytów walutowych oraz marynarskiego prawa pracy, w tym kwestii odszkodowań marynarskich. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się również wokół publicznoprawnej regulacji rynku ubezpieczeniowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych w sprawach powstałych z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Włada językiem angielskim.

Jacek Antoni Suchar

Jacek Antoni Suchar

Aplikant radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Manedżerów przy współpracy z Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie oraz Uniwersytetem Gdańskim. Doświadczenie zdobywał w firmie konsultingowej oraz kancelariach prawnych w Warszawie, przede wszystkim w departamentach procesowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy, w tym zagadnieniami związanymi z dyskryminacją w zatrudnieniu. Jest autorem książki „Jak uniknąć dyskryminacji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników” (ODDK, 2013). Wykładowca prawnych aspektów zatrudnienia na podyplomowych studiach zarządzania personelem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, wydział zamiejscowy w Sopocie. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
Włada językiem angielskim.

Dominika Roszkowska

Dominika Roszkowska

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywała już jako studentka III roku w jednej z warszawskich kancelarii radcowskich. Swoją pracę magisterską poświęciła zagadnieniom z zakresu spółek akcyjnych - nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Zajmuje się, m.in., prawem ubezpieczeń gospodarczych oraz prawem handlowym.
Włada językiem angielskim.

Anna Pietruszka

Anna Pietruszka

Aplikant radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń gospodarczych w tym odpowiedzialności cywilnej. Wspiera klientów na etapie przedprocesowym, a także uczestniczy w sporządzaniu pism procesowych i reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi. Mediator sądowy, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych. Włada językiem angielskim.

Bracken Crossley

Bracken Crossley

Praktykant

Bracken Crossley ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Aix-Marseille we Francji w 2017 r. Uzyskała tytuł magistra prawa spółek i prawa podatkowego, ze specjalizacją w prawie podatkowym, prawie gospodarczym i księgowości. W trakcie ostatniego roku studiów na Uniwersytecie odbyła praktykę w ramach organizacji ITER (organizacji międzyrządowej, której celem jest wykazanie naukowej i technologicznej możliwości wykorzystania energii termojądrowej). Podczas studiów odbyła także trzymiesięczny staż w szwajcarskiej kancelarii prawnej. Od marca 2018 roku pracuje dla francuskiej kancelarii prawnej Jouanjan & Partners specjalizującej się w międzynarodowym prawie podatkowym. Bracken odbywa roczną praktykę w ramach LTLEGAL jako prawnik Jouanjan & Partners.
Posługuje się biegle językiem francuskim i angielskim.

Aleksandra Górecka

Aleksandra Górecka

Praktykant

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nagrodzona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w firmie zajmującej się likwidacją szkód. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Włada językiem angielskim.

Karolina Korlak

Karolina Korlak

Office Manager

Martyna Wielocha

Martyna Wielocha

Asystent

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu


Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa
tel : +48 22 628 23 99
fax : +48 22 628 25 32
email : info@ltlegal.pl