• fullslide1
  „Wszystko powinno być tak proste
  jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”
  Albert Einstein
 • fullslide2
  „Wszystko powinno być tak proste
  jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”
  Albert Einstein

kancelaria

Naszym sukcesem jest sukces i budowanie pozycji naszych Klientów

Kancelaria powstała z połączenia doświadczeń jej partnerów, radców prawnych, Iwony Łyszkiewicz i Anny Tarasiuk. Wieloletnia praktyka skoncentrowana na obsłudze podmiotów działających na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług ubezpieczeniowych, pozwala na zrozumienie specyfiki tego rodzaju działalności oraz zapewnia profesjonalny poziom świadczonych usług.

Świadczymy usługi na wysokim poziomie merytorycznym. Rozumiemy potrzeby biznesowe. Działamy szybko, dokładnie, terminowo. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne. Pomagamy dostosować działalność do zmieniających się przepisów.

Świadczymy usługi w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i sporów sądowych. Wspieramy naszych Klientów także w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo, ponieważ stale współpracujemy ze specjalistami świadczącymi usługi w zakresie wszystkich praktyk prawniczych.

Szanujemy czas i pieniądze Klienta.

LEGAL ASSISTANCE

Dzięki doświadczeniu i praktyce partnerów oraz pozostałych prawników kancelarii, zapewniamy szeroki zakres pomocy prawnej. Oferujemy wsparcie w odniesieniu do:

Prawa cywilnego

Sporów sądowych

Prawa ubezpieczeń gospodarczych w szczególności w zakresie:

• kontraktowym (umowy ubezpieczenia)

• dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

• współpracy z pośrednikami ubezpieczeniowymi

• tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi

• sporów sądowych wynikających z umów ubezpieczenia

• kwestii regulacyjnych

• bieżącego wykonywania działalności ubezpieczeniowej

• wykonywania działalności ubezpieczeniowej transgranicznie

Regulacji dotyczących działalności instytucji finansowych

Prawa gospodarczego

Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Compliance

Regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

Regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prawa nieruchomości

Zespół

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Iwona Łyszkiewicz

Iwona Łyszkiewicz

Radca prawny
Partner Zarządzający
Wspólnik

Doświadczony radca prawny współpracujący przez wiele lat z wiodącymi na polskim rynku ubezpieczeń podmiotami, w tym AXA Group oraz AVIVA Group, oraz w innych sektorach gospodarki (tj. produkcja, dystrybucja, budownictwo oraz rynek paliw), świadcząc kompleksową pomoc prawną.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki procesowej dotyczącej roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń związanych z umowami ubezpieczenia. Występując jako pełnomocnik procesowy zakładów ubezpieczeń przed sądami wszystkich instancji uzyskała wiele korzystnych rozstrzygnięć dla swoich klientów.
Doradza podmiotom działającym na polskim rynku ubezpieczeniowym, zarówno lokalnym jak i z międzynarodowych grup kapitałowych. Opiniuje sposób prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, modele dystrybucji jak i umowy zawierane między pośrednikami ubezpieczeniowymi a zakładami ubezpieczeń.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. Opiniowała, modyfikowała oraz dostosowywała wiele produktów ubezpieczeniowych do potrzeb polskiego rynku oraz wymogów regulacyjnych.
Prowadziła wiele postępowań sądowych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa pracy oraz upadłości. Doradza również Klientom w zakresie prawa pracy oraz prawa nieruchomości.
Członek Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Włada językiem angielskim.

Anna Tarasiuk

Anna Tarasiuk

Radca prawny
Partner Zarządzający
Wspólnik

Związana z rynkiem ubezpieczeń od 1999 r.: początkowo z CMS Cameron McKenna, następnie przez wiele lat współpracowała z kancelarią Hogan Lovells doradzając podmiotom działającym na polskim rynku instytucji finansowych, w tym zakładom ubezpieczeń, bankom, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo – ubezpieczeniowej (bancassurance). Przez wiele lat świadczyła pomoc prawną na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych.
Doradza w zakresie tworzenia, adaptacji do warunków rynkowych i zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, także bardzo innowacyjnych. Zaangażowana od wielu lat w sprawy z zakresu ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych.
Doradza także w kwestiach z zakresu tajemnicy ubezpieczeniowej, danych osobowych i innych szczególnych regulacji rynku ubezpieczeń. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediatorem Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie. Wykładowca w szkołach wyższych oraz w OIRP w Warszawie w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i instytucji rynku finansowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, uczestnik i wykładowca wielu konferencji. Członek Presidential Council AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego), członek Sekretariatu Wykonawczego Polskiego Oddziału AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.
Od wielu lat doradza i biegle posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego (prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski). Studiowała także na Wydziale Prawa Università degli studi di Padova. Przez kilka lat współpracowała z kancelariami prawnymi oraz świadczyła pomoc prawną na rzecz jednej z firm ubezpieczeniowych. Ekspert z zakresu postępowania cywilnego - posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, z sukcesem reprezentując klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Doświadczony specjalista z zakresu zasad odpowiedzialności cywilnej zarówno kontraktowej jak i deliktowej, szkód majątkowych i na osobie oraz związanych z tym roszczeń odszkodowawczych i z tytułu zadośćuczynienia. W Kancelarii prowadzi i koordynuje merytorycznie sprawy sporne z zakresu prawa cywilnego o wysokim stopniu skomplikowania, w szczególności w zakresie majątkowych ubezpieczeń gospodarczych. Posiada także znaczące doświadczenie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, w tym handlowego oraz prawa pracy, także z punktu widzenia postępowań spornych. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Odpowiedzialna jest również za postępowania sporne z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ochrony przed hałasem.
Włada językiem angielskim oraz włoskim.

Bartosz Wojno

Bartosz Wojno

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w urzędach organów nadzoru ubezpieczeniowego, w tym wiele lat jako naczelnik wydziału obsługi prawnej w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Odpowiadał za obsługę prawną w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz zagadnień międzysektorowych. Przez wiele lat czynny uczestnik wszystkich istotnych krajowych prac legislacyjnych dotyczących rynku ubezpieczeniowego. W latach 2005 – 2008 przedstawiciel organu nadzoru w grupie eksperckiej CEIOPS (obecnie EIOPA) ds. pośredników ubezpieczeniowych. Ekspert w zakresie regulacji dotyczących bieżącego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i jego nadzoru, zarówno jeżeli chodzi o zakłady ubezpieczeń jak i inne podmioty działające na rynku ubezpieczeń. Doświadczony specjalista z zakresu produktów ubezpieczeniowych i dystrybucji ubezpieczeń. W Kancelarii koordynuje merytorycznie sprawy sporne z zakresu gospodarczych ubezpieczeń na życie, w tym z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Zajmuje się także szczególnymi zagadnieniami dotyczącymi rynku finansowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych oraz agencji ratingowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań przed organami administracji i postępowań sądowoadministracyjnych.
Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych. Wykładowca, autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego i publicznego prawa ubezpieczeniowego, współautor komentarza Prawo Rynku Kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest członkiem Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances).
Władza językiem angielskim.

Łukasz Gruszczyński

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Radca prawny, Of Counsel

Dr hab. Łukasz Gruszczyński jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (LL.M.). Łącząc pracę zawodową z naukową uzyskał tytuł doktora w European University Institute we Florencji, a następnie, tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Research Fellow w Instytucie Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk.
Prof. Gruszczyński specjalizuje się w prawie europejskim oraz prawie międzynarodowym. W ramach tych obszarów zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z implementacją prawa europejskiego, swobodami rynku wewnętrznego oraz międzynarodowym prawem handlowym. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa podmiotom gospodarczym działającym na terenie UE. Karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii Lovells w Warszawie w dziale instytucji finansowych, później współpracował również z kancelarią Trusiewicz & Siwko w zakresie projektów finansowych.
Autor licznych publikacji (w tym dwóch monografii w wydawnictwie Oxford University Press), wykładowca na polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, redaktor prowadzący Polish Yearbook of International Law oraz członek redakcji European Journal of Risk Regulation (Cambridge University Press).
Włada biegle językiem angielskim.

Karolina Marusińska-Bilbin

Karolina Marusińska - Bilbin

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu „Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i ochrony konkurencji”. Stypendystka rządu Szwajcarii na Wydziale Prawa na Uniwersytecie we Fryburgu.
Związana z branżą ubezpieczeniową od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych i w spółce niezależnych ekspertów majątkowych, sprawując nadzór merytoryczny nad likwidacją szkód majątkowych oraz szkód OC producentów oraz dystrybutorów energii elektrycznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej (kontraktowej i deliktowej). Od wielu lat związana z działem II ubezpieczeń gospodarczych, tj. ubezpieczeniami majątkowymi zarówno w zakresie opiniowania odpowiedzialności ubezpieczyciela jak i prowadzenia spraw sądowych w tym zakresie.
Włada językiem niemieckim.

Paweł Motyka

Paweł Motyka

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami adwokackimi oraz organami samorządu terytorialnego.
Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego procesowego. Specjalista z zakresu roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia z działu II, w szczególności w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej. Prowadzi sprawy Kancelarii na terytorium całego kraju zarówno przed sądami rejonowymi jak i okręgowymi. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z prawem karnym i postępowaniem karnym.

Monika Tyloch-Szczubiał

Dr Monika Tyloch-Szczubiał

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczka programu International and European Legal Studies Programme na Universiteit Antwerpen w Belgii w ramach programu ERASMUS. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego „Schule des Deutschen Rechts” współorganizowanego przez Universität zu Köln i Uniwersytet Gdański.
W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a w 2017 roku zdała egzamin radcowski. W 2019 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w tym samym roku obroniła swoją pracę doktorską poświęconą zagadnieniom klauzul wieczystych w konstytucjach państw europejskich. Autorka kilkunastu artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawa konstytucyjnego.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Gdańsku, Rumi, Bydgoszczy i Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, w szczególności sprawach związanych z problematyką ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności cywilnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych. Doświadczony prawnik procesowy, prowadzi sprawy sądowe na terenie całego kraju,
Włada językiem angielskim i niemieckim.

Małgorzata Wróblewska-Mankiewicz

Małgorzata Wróblewska - Mankiewicz

Adwokat, Koordynator ds. spraw sądowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach prawnych w Warszawie, jak i Szczecinie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przedsądowych, m.in. w prowadzeniu negocjacji ugodowych. Od wielu lat prowadzi także sprawy sporne z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód na osobie. Doświadczony prawnik procesowy, reprezentuje klientów Kancelarii w sporach sądowych na terenie całego kraju. Małgorzata również doradza klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego, w tym zagadnień korporacyjnych, analiz due diligence i funkcjonowania organów spółek prawa handlowego. W Kancelarii zajmuje się koordynacją spraw sądowych prowadzonych na rzecz klientów Kancelarii.
Włada językiem angielskim.

Łukasz Palider

Łukasz Palider

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z największymi polskimi towarzystwami ubezpieczeń oraz w kancelariach prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sporach wynikających z umów ubezpieczenia, prawie bankowym z uwzględnieniem problematyki kredytów walutowych oraz marynarskiego prawa pracy, w tym kwestii odszkodowań marynarskich. Prowadzi sprawy sporne głównie z zakresu majątkowych ubezpieczeń gospodarczych, w tym odpowiedzialności cywilnej zarówno kontraktowej jak i deliktowej. Doradza klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego: rozpoczynania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej na polskim rynku. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się również wokół publicznoprawnej regulacji rynku ubezpieczeniowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych w sprawach powstałych z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Włada językiem angielskim.

Hubert Makowski

Hubert Makowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Warszawie, świadcząc pomoc prawną na rzecz wiodących polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności sprawach związanych z problematyką ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności cywilnej.
Od wielu lat prowadzi sprawy sporne z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód na osobie oraz związanych z tym roszczeń odszkodowawczych i z tytułu zadośćuczynienia, roszczeń o zmianę sposobu wykonywania zobowiązania przez zakład ubezpieczeń w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa karnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych w sprawach cywilnych.

Aleksandra Ołdak

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od stycznia 2021 roku aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawnej w Łodzi, a następnie w warszawskiej kancelarii specjalizującej się w prawie autorskim.
Działała również w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej - Klinice Prawa, działającej przy Uniwersytecie Łódzkim. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, handlowego, a także prawa autorskiego.
Włada językiem angielskim.

Małgorzata Paczkowska

Małgorzata Paczkowska

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od stycznia 2020 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w podmiocie zajmującym się likwidacją szkód oraz w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym. Udzielała się także w fundacjach i stowarzyszeniach, niosąc pomoc prawną podopiecznym tych podmiotów. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Włada językiem angielskim.

Jakub Paster

Jakub Paster

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Od stycznia 2019 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w kancelariach obsługujących podmioty gospodarcze, w szczególności spółki kapitałowe. Jako prawnik wewnętrzny (in-house) w jednej ze spółek informatycznych był odpowiedzialny za obszary IT, e-commerce oraz prawo autorskie. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
Włada językiem angielskim.

Karolina Korlak

Karolina Korlak

Office Manager

Martyna Wielocha

Martyna Wielocha

Asystent

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu


Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa
tel : +48 22 628 23 99
fax : +48 22 628 25 32
email : info@ltlegal.pl